Investeringssparkonto

Ett investeringssparkonto (ISK) är en sparform som skapades för att göra det enklare för privatpersoner att spara i aktier, fonder och andra värdepapper.

De tillgångar du har i ditt investeringssparkonto schablonbeskattas, så du behöver inte ange vinster eller förluster i deklarationen. Du betalar en årlig skatt baserad på värdet av dina tillgångar i investeringssparkontot. Tanken är att det ska vara väldigt lätt för privatpersoner att deklarera sitt sparande.

Att du betalar skatt på värdet innebär att du inte kan göra skatteavdrag för förluster som skett i ditt ISK. Vill du kunna göra avdrag för förluster är ISK inte en lämplig sparform, utan då fungerar till exempel en vanlig aktiedepå bättre.

Du kan inte heller göra avdrag för fondavgifter och liknande för investeringar som du har i ditt ISK.

sparkonto

Vilka tillgångar kan jag förvara i mitt ISK?

I ditt investeringssparkonto får du förvara:

  • Finansiella instrument (till exempel aktier) som är upptagna till handel på en reglerad marknad, var som helst i världen. Det spelar alltså ingen roll om det är Nasdaq Stockholm, New York Stock Exchange (NYSE) eller The Australian Securities Exchange (ASX).
  • Finansiella instrument (till exempel aktier) som handlas på en MFT-plattform inom EES-området. Vad som räknas som en MFT-plattform avgörs av EU:s MiFID direktiv.
  • Fondandelar
  • Pengar

Värt att veta är också att det företag du väljer att ha ditt ISK hos kan ha striktare regler för vilka värdepapperstyper som är tillåtna hos just dem, jämfört med vad lagen anger för ramar för ISK.

Rörande aktier i ISK: Det finns vissa undantagsregler som är viktiga att känna till om du direkt eller indirekt är en betydande ägare i ett aktiebolag. Mer information om detta går att få från Skatteverket.

Är tillgångarna i mitt ISK låsta för någon viss period?

Nej, ISK är inte ett låst sparande. Du kan när som helst sälja av värdepapper och ta ut pengar från ditt ISK konto. Du kan också flytta värdepapper från ett ISK till ett annat. Att flytta värdepapper från ditt ISK till en värdepappersdepå går också bra, men kan utlösa reavinstbeskattning.

Vad ska jag betala i skatt för tillgångar i mitt ISK?

Du betalar 30% skatt på schablonintäkten.

Schablonintäkten är en viss andel av kapitalunderlaget. För att få fram hur stor denna andel ska vara när du deklarerar, tag statslåneräntan den 30 november föregående år och öka den med en hel procentenhet.

Viktigt: Tidigare skulle statslåneräntan bara ökas med 0,75 procentenheter. Från och med den 1 januari 2018 började nya regler gälla vilket innebär att statslåneräntan ska ökas med 1 procentenhet. De nya reglerna användes första gången i deklarationen 2019.

Vad är schablonintäkten för deklarationen som lämnas in 2020?

Deklarationen som lämnas in år 2020 är för år 2019.

Året innan, det vill säga 2018, var statslåneräntan 0,51 procent den 30 november.

1 procentenhet + 0,51 procentenheter = 1,51 procentenheter

Detta innebär att schablonintäkten är 1,51% av kapitalunderlaget.

Exempel: Ditt kapitalunderlag är 100 000 kronor. Schablonintäkten är då 1,51procent av 100 000 kronor = 1 515 kronor.

Vad blir skatten?

Skatten är 30%, vilket innebär att den skatt du ska betala i exemplet ovan är 30% av 1 515 kronor.

Ett annat sätt att uttrycka det är att skatten är 0,453 procent av kapitalunderlaget eftersom 30% av 1,51 procentenheter är 0,453 procentenheter.

Om vi räknar ser vi att 100 000 kronor i kapitalunderlag x 0,00453 = 453 kronor.